Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne informácie - občan/podnikateľ

Nadácia EPH vyhlasuje zamestnanecký grantový program „V mojom okolí“

Nadácia EPH vyhlasuje zamestnanecký grantový program s názvom „V mojom okolí“. Cieľom programu je umožniť aktívnym zamestnancom vybraných spoločností skupiny EPH, sprostredkovať pomoc a podporu na projekty a aktivity vo svojom okolí, vo svojej komunite, a ktorí vlastným pričinením v spolupráci s neziskovou organizáciou, prispejú k realizácii niečoho prospešného, užitočného a správneho.

Kto sa môže uchádzať o podporu – predkladatelia:

 • mimovládne organizácie
 • samosprávy miest a obcí
 • školy a školské zariadenia (centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých)
 • komunitné centrá

Na projekte sa musí dobrovoľnícky podieľať zamestnanec skupiny EPH, ktorý pracuje v jednej zo spoločností:

 • eustream
 • SPP – distribúcia
 • Nafta

Jeden projekt môže získať maximálnu výšku podpory 1 500 EUR. 

Časový harmonogram programu a aktivít:

1. 4. 2019 - vyhlásenie grantového programu

3. 5. 2019 do 24:00 - uzávierka predkladania žiadostí

3. 5. – 17. 5. 2019 - hodnotenie žiadostí

20. 5. 2019 - zverejnenie výsledkov

21. 5. – 31. 10. 2019 - realizácia podporených projektov

30.11.2019 - odovzdanie záverečných správ a vyúčtovania

Charakter projektov, ktoré budú podporené: 

 • ktoré majú komunitný charakter (na realizácii sa podieľa viacero skupín: dobrovoľníci, samospráva, škola, kluby, aktivisti, deti, mladí a pod);
 • ktoré budú mať pozitívny prínos pre širšiu skupinu ľudí, nie len pre jednotlivca či úzku skupinu,
 • ktoré sú zamerané na rozvoj, podporu či zveľaďovanie obcí, miest, napr.: čistenie, obnova, revitalizácia verejných priestorov,
 • tvorba a revitalizácia/zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov a ich propagácia (cyklochodníky, cyklotrasy, náučné chodníky, turistické trasy, rozhľadne, historické objekty a pod.),
 • tvorba záhrad, sadov na verejných priestoroch,
 • inštalácie oddychových zariadení či iných prvkov verejnoprospešného charakteru (stojany na bicykle, prístrešky, lavičky a pod.),
 • ktoré podporujú rozvoj komunitného života, napr.: kultúrne aktivity (aktivity amatérskych divadiel, súborov, zborov, spolkov, či iné spoločenské aktivity),
 • športové aktivity (podpora aktivít športových klubov, športových akcii, turnajov, voľnočasových aktivít detí a mládeže),
 • iné komunitné aktivity (aktivity zamerané na zmysluplné stretávanie sa miestnych ľudí, ktoré zbližujú komunitu),
 • ktoré majú sociálny presah a sú zamerané na pomoc organizáciám pracujúcich so sociálne znevýhodnenými ľuďmi, seniormi, ľuďmi s postihnutím.

Projekty sa predkladajú iba elektronicky prostredníctvom Aplikácie Nadácie EPH. 

Bližšie informácie nájdete na: https://nadaciaeph.sk/detail-programu/v-mojom-okoli

Spracovala: Michaela Murínová, MsÚ v Detve, oddelenie rozvoja

Zdroj: https://nadaciaeph.sk/detail-programu/v-mojom-okoli


 

projekt Zelená domácnostiam

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Projekt umožňuje domácnostiam získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (ďalej aj ako „zariadenie“), ktorými sú:

 1. fotovoltické panely (výroba elektriny);
 2. slnečné kolektory (výroba tepla);
 3. kotly na biomasu (výroba tepla);
 4. tepelné čerpadlá (výroba tepla).

Žiadosť o poukážku je možné vyplniť len v prípade, ak je otvorené aktuálne kolo určené pre dané zariadenie. Informácia o termíne vyhlásenia kola bude zverejnená na internetových stránkach www.zelenadomacnostiam.sk a www.siea.sk, kde sú aj bližšie informácie o projekte. Kolá budú otvárané v určený deň o 15-tej hodine. Na rok 2019 sú kolá naplánované nasledovne:

Kolo Dátum Zariadenia Alokácia SR mimo BSK v € Odhad počtu poukážok

Podanie žiadosti na preplatenie do   

5. 16.4.2019 slnečný kolektor 800 000 457 16.7.2019
6. 30.4.2019 fotovoltický panel 800 000 533 30.7.2019
7. 7.5.2019 tepelné čerpadlo 800 000 267 7.8.2019
8. 14.5.2019 kotol na biomasu 800 000 533 14.8.2019
9. 21.5.2019 slnečný kolektor 500 000 286 21.8.2019
10. 28.5.2019 fotovolitcký panel 500 000 333 28.8.2019
11. 4.6.2019 tepelné čerpadlo 500 000 167 4.9.2019
12. 11.6.2019 kotol na biomasu 400 000 267 11.9.2019
13. 18.6.2019 slnečný kolektor 500 000 286 18.9.2019
14. 25.6.2019 fotovoltický panel 500 000 333 25.9.2019
15. 9.7.2019 tepelné čerpadlo 500 000 167 9.10.2019
16. 23.7.2019 kotol na biomasu 400 000 267 23.10.2019
17. 6.8.2019 slnečný kolektor 500 000 286 6.11.2019
18. 20.8.2019 fotovoltický panel 500 000 333 20.11.2019
19. 3.9.2019 tepelné čerpadlo 500 000 167 3.12.2019
20. 10.9.2019 kotol na biomasu 400 000 267 10.12.2019

Spracovala: Michaela Murínová, MsÚ v Detve, oddelenie rozvoja

Zdroj: www.zelenadomacnostiam.sk


 

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR VYHLÁSILO VÝZVU NA PODPORU TECHNOLOGICKO-INOVAČNÝCH PLATFORIEM

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva.

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01

Oprávnené územie (miesto realizácie): celé územie SR okrem Bratislavského kraja

Dátum vyhlásenia výzvy:  17. 7. 2018

Dátum uzavretia výzvy:  11. 01. 2019

Výzva predstavuje prvé kolo v rámci dvojkolového procesu výberu projektov. Po ukončení hodnotenia projektových zámerov bude nasledovať vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, pričom jednou z podmienok poskytnutia príspevku bude predloženie hodnotiacej správy projektového zámeru. Príspevok teda bude môcť získať iba žiadateľ, ktorý predloží projektový zámer v rámci tejto výzvy a bude mu vydaná hodnotiaca správa.

Hlavná aktivita projektového zámeru môže byť zameraná na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry, priemyselný výskum, experimentálny vývoj a ochranu práv duševného vlastníctva. Projektový zámer musí preukázať súlad s jednou z domén inteligentnej špecializácie:

 • Dopravné prostriedky pre 21. storočie;
 • Priemysel pre 21. storočie;
 • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel;
 • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie;
 • Zdravé potraviny a životné prostredie.

Do výzvy sa môžu zapojiť mikro, malé, stredné aj veľké podniky existujúce minimálne 36 mesiacov, ale aj výskumné organizácie zo štátneho sektoru a sektoru vysokých škôl. V rámci výzvy je povinné uplatnenie inštitútu partnerstva, pričom partner sa podieľa na príprave alebo realizácii projektového zámeru a následne projektu so žiadateľom. Maximálna výška príspevku na projektový zámer je 9 miliónov eur, minimálna výška je 2 milióny eur.

Viac informácií môžete získať na webovom sídle www.opvai.sk a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk .

Spracovala: Michaela Murínová, MsÚ v Detve, oddelenie rozvoja

Zdroj: www.opvai.sk


 

Výzva zameraná na podporu zapájania malých a stredných podnikov do programov Európskej únie

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zapájania malých a stredných podnikov (MSP) do programov EÚ.

Výzva je zameraná na podporu zapojenia MSP do Fázy 2 SME Instrument, a to prostredníctvom podpory činností súvisiacich s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti.

SME Instrument je súčasťou programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre financovanie výskumu a inovácií. Kombinuje finančné, koučingové a akceleračné nástroje a je zameraný na podporu mimoriadne inovačných MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál na medzinárodných trhoch. SME Instrument zahŕňa dve, na sebe nezávislé fázy:

 • vo fáze 1 môžu MSP získať finančné prostriedky na štúdiu uskutočniteľnosti, prostredníctvom ktorej sa preskúma inovačná alebo technologická uskutočniteľnosť a komerčný potenciál nového nápadu s cieľom pripraviť inovačný projekt
 • vo fáze 2 môžu MSP získať finančné prostriedky na následný vývoj produktu pre trh

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 750 000 €

Dátum vyhlásenia výzvy: 25. 06. 2018

Typ výzvy: otvorená

Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. 

Bližšie informácie nájdete na: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018321-18/

Spracovala: Michaela Murínová, MsÚ v Detve, oddelenie rozvoja

Zdroj: www.opvai.sk


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka