Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Detva - všeobecná charakteristika

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

DETVA - VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Štatút obce:       mesto
Kód obce:           518263
Názov okresu:    Detva
Názov kraj:          Banskobystrický
PSČ:                    96212
Telefónne smerové číslo: 045

Celková výmera územia obce (m2):             68 088 032
Celkový počet obyvateľov (k 31.12. 2018):  14 686 obyvateľov
Hustota obyvateľstva na km2:                        215,691
Prvá písomná zmienka o obci - meste:       rok 1696

 

SPÁDOVOSŤ OBCE
 

Matričný úrad - Detva
 

Okresný úrad Detva

https://www.minv.sk/?okresny-urad-detva

Štátnu správu pre okres Detva vykonáva Okresný úrad Zvolen týmito odbormi:

- odbor živnostenského podnikania,

- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

- odbor pozemkový a lesný,

- odbor všeobecnej vnútornej správy.

https://www.minv.sk/?okresny-urad-zvolen

Daňový úrad Banská Bystrica - kontaktné miesto Detva

https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_1b6ec960-df81-4d41-96c7-d3218e927e80

Obvodné oddelenie policajného zboru Detva

https://www.minv.sk/?or-pz-zvolen

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Zvolen

http://www.minv.sk/?kontakty_ORBB

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, pracovisko Detva

http://www.upsvar.sk/zv/urad-psvr/pracoviska-uradu.html?page_id=531483

Aktualizované: 30.05.2013, Anna Golianová, MsÚ v Detve - oddelenie rozvoja

                            27.02.2018, Michaela Murínová

 

Zemepisná poloha a prírodné pomery

Katastrálne územie mesta Detva sa nachádza na rozhraní kotliny a pohoria. Vyznačuje sa pestrým reliéfom. Centrálnu časť zaberá Zvolenská kotlina s oddielmi Detvianska kotlina a Rohy. Severnú časť zaberá geomorfologický celok Poľana s Detvianskym predhorím. Do južnej časti zasahujú Ostrôžky a Javorie. Prevažná časť územia Detvy je odlesnená. Listnaté, ihličnaté a zmiešané lesy sú v súvislých plochách na severozápade a juhozápade územia. Lesy zaberajú približne štvrtinu územia. Asi dve tretiny územia zaberajú trvale trávnaté plochy a orná pôda. V zložení pôd prevažujú hnedé ilimerizované až oglejené pôdy.

Nadmorská výška stredu obce:       400 m.n.m.
Minimálna výška :                            390 m.n.m.
Maximálna výška :                           570 m.n.m.

Krajinný ráz a hodnoty územia

Prírodnou dominantou Detvy a regiónu je horský masív Poľana, ktorého južná časť zasahuje do katastrálneho územia Detvy. Osobitosťou územia je regionálny krajinný ráz s historicky zachovanými krajinnými štruktúrami - rozptýleným lazníckym osídlením, s terasovito usporiadanými poľami a usadlosťami ľudovej architektúry. Tieto fenomény sa zachovali najmä v okrajových miestnych častiach Detvy. Súvisia s valaskou kolonizáciou a s pretrvaním tradičného spôsobu poľnohospodárstva na malých celkoch. K osobitostiam Detvy patrí aj jej historické centrum s čiastočne zachovanou uličnou zástavbou, s nízkopodlažnými dlhými domami a dominantou kostola.
K významným hodnotám Detvy rovnako patrí aj tradičná ľudová kultúra, folklór, zvyky a tradície, ktoré sú tu uchovávané v generačnej kontinuite. Aj preto je Detva zapísaná v povedomí širokej verejnosti ako významná národopisná lokalita Slovenska.

Najvýznamnejšie chránené územia:

Chránená krajinná oblasť Poľana
Prírodná pamiatka Kaľamárka
Prírodná pamiatka Melichova skala

Vodstvo

Katastrálne územie Detvy pretína v strede rieka Slatina, tečúca z východu na západ. Okrem Slatiny sa v k.ú. Detvy nachádzajú toky Detvianka, Dúbravský, Jelšový, Nemecká, Kostolný, Majerovo, Trstená, Dolinka, Brezina, Skalinec, Piešť, Budačka, Liešna.


Miestne časti

Detva má 8 miestnych častí: Detva, Detva – Sídlisko, Kostolná, Krné, Piešť I., Piešť II., Skliarovo, Zapriechody.
Miestne časti Detva a Detva - Sídlisko majú charakter kompaktnej zástavby. Najväčšou miestnou časťou je Detva - Sídlisko, kde žije približne 61% obyvateľov Detvy, druhou je Detva (historická časť) s približne 22 % obyvateľov. Miestne časti Kostolná, Skliarovo, Piešť I., Piešť II, Zapriechody majú rozptýlené osídlenie, žije tu približne 17 % obyvateľov Detvy.
 

Detva je sídlom okresu Detva

Nachádza sa približne v strede Slovenska, 220 km východne od hlavného mesta Bratislavy. Územne susedí s obcami: Hriňová, Korytárky, Kriváň, Podkriváň, Budiná, Ábelová, Stará Huta, Stožok, Vígľaš, Dúbravy, Očová.
Do okresu Detva okrem Detvy patrí mesto Hriňová a 13 obcí: Detvianska Huta, Dúbravy, Horný Tisovník, Klokoč, Korytárky, Kriváň, Látky, Podkriváň, Slatinské Lazy, Stará Huta, Stožok, Vígľaš, Vígľašská Huta Kalinka.

Doprava a komunikácie

Dopravnú os v smere východo – západnom tvorí rýchlostná cesta R2, ktorá je vedená v koridore bývalej cesty I/50. Tvorí súčasť južnej trasy Bratislava - Košice. V severojužnom smere je Detva napojená cestou II/526 do oblasti Veľký Krtíš. Naprieč Detvou prechádza cesta III/06628 a napája sa na cestu II/591 Zvolenská Slatina – Banská Bystrica. Cestnú dopravnú sieť Detvy, vzhľadom na rozptýlený charakter osídlenia, dopĺňa široko rozvetvená sieť miestnych komunikácií, ktoré spájajú miestne časti s historickým centrom a Sídliskom, kde sa nachádza väčšina inštitúcií a služieb.
Južnou časťou Detvy prechádza železničná trať Zvolen - Fiľakovo. V Detve je zastávka osobných aj zrýchlených vlakov. Najbližšie nákladné stanice sú vo Vígľaši a Kriváni. Spojenie leteckou dopravou umožňuje letisko v Sliači vzdialené cca 27 km od Detvy.

Časová dostupnosť

Vzdialenosť Detvy od hlavného mesta SR je okolo 220 km t.j. približne 2,5 – 3 hod. autom a 3,5 - 4 hod. dostupnosť autobusom. Vzdialenosť Detvy od krajského sídla Banská Bystrica je 47 km, čo je približne 60 - 90 minút pri použití prostriedkov autobusovej dopravy a približne 40 minút pri doprave osobným automobilom. Z okrajových častí Detvy je dostupnosť vzhľadom na rozptýlený charakter osídlenia obmedzenejšia.

Zostavila:           PhDr. Anna Ostrihoňová, MsÚ v Detve - oddelenie rozvoja

Zdroj:                  archív MsÚ v Detve, oddelenie rozvoja

Aktualizované:   3. júla 2019, Michaela Murínová


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka