Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Investičné stimuly

Investičná pomoc sa poskytuje na podporu realizácie investičného zámeru v:

     a) priemyselnej výrobe

     b) technologickom centre

     c) centre podnikových služieb

Rozlišujeme 4 formy investičnej pomoci:

     a) dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok

     b) úľavy na dani z príjmov podľa osobitného predpisu

     c) príspevku na vytvorené nové pracovné miesta podľa osobitného predpisu

     d) prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená             znaleckým posudkom, pričom sa nepoužijú ustanovenia osobitných predpisov

Bližšie informácie: Nariadenie vlády č. 195/2018 Z. z. -Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky

Poskytovanie investičnej pomoci a kontrolu riadi a koordinuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Investičný zámer musí mať regionálny prínos, pozitívny vplyv na verejné financie a musí byť predpoklad naplnenia parametrov investičného zámeru.

Poskytovateľom investičnej pomoci je:

     a) ministerstvo hospodárstva, ak ide o investičnú pomoc, ktorou je dotácia na dlhodobý                     hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok

     b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ak ide o investičnú pomoc, ktorou je úľava na               dani z príjmov

     c) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ak ide o investičnú pomoc, ktorou je príspevok na vytvorené nové pracovné miesta

     d) vlastník nehnuteľnosti, ktorým je štát zastúpený príslušným správcom majetku štátu, vyšší územný celok, obec, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu alebo právnická osoba zriadená zákonom, ak ide o investičnú pomoc, ktorou je prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku

Prijímateľom investičnej pomoci je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zriadená za účelom podnikania, ktorá:

     a) podá na ministerstvo hospodárstva žiadosť o investičnú pomoc

     b) má miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky

     c) je zapísaná v živnostenskom registri alebo v obchodnom registri

Prijímateľ sa zaraďuje do kategórie mikropodnikov, malých podnikov, stredných podnikov a veľkých podnikov.

Na poskytnutie investičnej pomoci nie je právny nárok.

V Detve, 29. júna 2018

Spracovala: Michaela Murínová, MsÚ v Detve- oddelenie rozvoja

Zdroj: Zákon 57/2018 Z. z. Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení     niektorých zákonov


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka