Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zaujímavé linky - občan/podnikateľ

Úrad vlády Slovenskej republiky
www.vlada.gov.sk

Ministerstvo, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
www.telecom.gov.sk

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
www.finance.gov.sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
www.economy.gov.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
www.mksr.sk

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
www.mosr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
www.mpsr.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
www.employment.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
www.justice.gov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
www.minedu.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
www.minv.sk

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
www.foreign.gov.sk

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
www.health.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
www.enviro.gov.sk

Portál statnasprava.sk
www.statnasprava.sk

Národná banka Slovenska (NBS)
www.nbs.sk

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len NARMSP) podporuje rozvoj a rast malého a stredného podnikania (ďalej len MSP) v Slovenskej republike s cieľom posilniť konkurencieschopnosť sektora v rámci spoločného trhu EU a na trhoch tretích krajín.
www.nadsme.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR financovanou zo zdrojov štátneho rozpočtu. Agentúra SARIO si za svoj základný cieľ kladie zvyšovanie životnej úrovne občanov Slovenska prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti a znižovaním regionálnych rozdielov.
www.sario.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
www.siea.sk

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) má v štruktúre orgánov štátnej správy mimoriadne postavenie. Plní nepopulárnu úlohu byť arbitrom dvoch navzájom protikladných záujmov v sieťových odvetviach a to výrobcov a dodávateľov energií na jednej strane a odberateľov na strane druhej, z ktorých, pochopiteľne, každá má vlastné predstavy o výsledných cenách.
www.urso.gov.sk

Vidiecky parlament na Slovensku
Poslaním Občianskeho združenia Vidiecky parlament na Slovensku (OZ VIPA SK), ktoré je výkonnou zložkou Vidieckeho parlamentu na Slovensku.
- presadzovať zvyšovanie kvality života na vidieku
- podporovať vidiecke iniciatívy pri riadení vidieckeho rozvoja.
www.vipa.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“, PPA) ako akreditovaný orgán štátnej správy zabezpečuje administratívnu činnosť pri poskytovaní podpory:
- v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov,
- pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo podľa osobitných predpisov.
www.apa.sk

Združenie pre rozvoj vidieka (ZPRV) je združením fyzických osôb – expertov, ktorí svojím pôsobením napomáhajú rozvoju vidieka. ZPRV pôsobí na území Banskobystrického kraja.
www.rozvojvidieka.sk

Miestna akčná skupina Podpoľanie (MAS Podpoľanie)
MAS Podpoľanie realizuje integrovanú stratégiu „ 4P- Program pre príťažlivé Podpoľanie", ktorá je zameraná na zvýšenie konkurencieschopnosti územia v oblasti vidieckej turistiky zhodnotením miestnych zdrojov a kultúrneho dedičstva Podpoľania.
www.podpolanou.sk

Slovenská agentúra cestovného ruchu (SACR) je štátna príspevková organizácia špecializovaná na marketing a štátnu propagáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky.
www.sacr.sk

Inšpektorát práce Banská Bystrica
www.safework.gov.sk

Sociálna poisťovňa
www.socpoist.sk

Všeobecná zdravotná poisťovňa
www.vszp.sk

DÔVERA, zdravotná poisťovňa
www.dovera.sk

UNION, zdravotná poisťovňa

https://www.union.sk/

Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušnej správy katastra, získať oprávneným subjektom súhrnné a detailné informácie bez zložitej korešpondencie. Katastrálny portál je aktualizovaný v týždňových intervaloch z údajov dodávaných príslušnými Správami katastra.
www.katasterportal.sk

Elektronická zbierka zákonov
www.zbierka.sk


V Detve, 11.5.2011
Aktualizované   23.5.2011, 28.2.2018 Michaela Murínová
Spracovala:       Anna Golianová, MsÚ v Detve – oddelenie rozvoja
Zdroj:                  internet


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka